Skip to main content

https://food.blog.gov.uk/blog-comment-and-moderation-guidelines/

Blog comment and moderation guidelines

Cymraeg

FSA blog moderation policy

Blog comments are pre-moderated to check they comply with the FSA’s blog participation guidelines below. If comments do not comply, they will not be published.

We welcome your views and comments whether positive or critical, and will always aim to respond to them promptly.

FSA blog participation guidelines

When posting comments, please observe our site participation guidelines:

 • be respectful of others who use this site
 • stay on topic
 • keep comments concise
 • do not use language that is offensive, inflammatory or provocative (this includes, but is not limited to, swearing and obscene or vulgar comments)
 • do not break the law (this includes libel, condoning illegal activity and contempt of court)
 • do not use this site for party political purposes
 • please do not post personal information in comments such as addresses, phone numbers, e-mail addresses or other online contact details, which may relate to you or other individuals
 • do not impersonate or falsely claim to represent a person or an organisation
 • do not attempt to log on using another user’s account
 • do not make any commercial endorsement or promotion of any product, service or publication not relevant to the discussion

If you are aged 16 or under, please get the permission of your parent or guardian before participating. Users without this consent are not allowed to participate.

Canllawiau ar sylwadau a chymedroli ein blog

Polisi cymedroli blog yr ASB

Caiff sylwadau blog eu cymedroli ymlaen llaw i wirio eu bod yn cydymffurfio â chanllawiau cymryd rhan mewn blog yr ASB isod. Os na fydd sylwadau'n cydymffurfio, ni chânt eu cyhoeddi.

Rydym ni’n croesawu eich barn a'ch sylwadau, boed yn gadarnhaol neu'n feirniadol, a byddwn ni bob amser yn ceisio ymateb iddynt yn brydlon.

Canllawiau cymryd rhan mewn blog yr ASB

Wrth rannu sylwadau, dilynwch ein canllawiau cymryd rhan ar ein gwefan:

 • parchwch eraill sy'n defnyddio'r wefan hon
 • cofiwch lynu at y pwnc
 • cadwch sylwadau yn gryno
 • peidiwch â defnyddio iaith sy'n sarhaus, yn ymfflamychol neu'n bryfoclyd (mae hyn yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, regi a sylwadau anweddus neu aflednais)
 • peidiwch â thorri'r gyfraith (mae hyn yn cynnwys enllib, cydoddef gweithgarwch anghyfreithlon a dirmyg llys)
 • peidiwch â defnyddio'r wefan hon at ddibenion plaid wleidyddol
 • peidiwch â rhannu gwybodaeth bersonol mewn sylwadau fel cyfeiriadau, rhifau ffôn, cyfeiriadau e-bost neu fanylion cyswllt ar-lein eraill, a allai fod
 • yn berthnasol i chi neu i unigolion eraill
 • peidiwch â dynwared neu honni ar gam i gynrychioli person neu sefydliad
 • peidiwch â cheisio mewngofnodi gan ddefnyddio cyfrif defnyddiwr arall
 • peidiwch â gwneud unrhyw ardystiad na hyrwyddiad masnachol o unrhyw gynnyrch, gwasanaeth neu gyhoeddiad nad yw'n berthnasol i'r drafodaeth

Os ydych chi'n 16 oed neu'n iau, mae’n rhaid i chi gael caniatâd eich rhiant neu eich gwarcheidwad cyn cymryd rhan. Ni chaniateir i ddefnyddwyr heb y caniatâd hwn gymryd rhan.