Skip to main content

https://food.blog.gov.uk/the-people-who-protect-your-plate/

The people who protect your plate

Cymraeg

This is the official blog of the Food Standards Agency (FSA). We are an independent non-Ministerial government department and have our own website www.food.gov.uk.

We work across England, Wales and Northern Ireland to protect public health and consumers’ wider interests in relation to food.

We believe that everybody should be able to trust the food they eat. We are looking forward to sharing with you our work to keep it that way.

Our senior leaders, managers and staff will use this blog to talk about:

  • what we are thinking about at the FSA
  • how we are putting that into practice
  • what we are learning.

We will also use this blog to acknowledge the work of partners who play their part to make sure food is safe and what it says it is.

You can subscribe to receive email updates whenever this blog is updated.

Please also visit our blog comment and moderation guidelines.

Y bobl sy’n diogelu'r bwyd ar dy blât

Dyma flog swyddogol yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB). Rydym ni’n adran Anweinidogol annibynnol o’r llywodraeth ac mae gennym ein gwefan ein hunain www.food.gov.uk/cy.

Rydym ni’n gweithio ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon i ddiogelu iechyd y cyhoedd a buddiannau ehangach defnyddwyr mewn perthynas â bwyd.

Credwn y dylai pawb allu ymddiried yn y bwyd maen nhw'n ei fwyta. Rydym ni’n edrych ymlaen at rannu â chi y gwaith a wnawn i sicrhau hynny.

Bydd ein huwch-arweinwyr, ein rheolwyr a’n staff yn defnyddio'r blog hwn i siarad am:

  • yr hyn rydym ni’n ei ystyried yn yr ASB / yr hyn sydd ar ein plât
  • sut rydym ni’n rhoi hynny ar waith
  • yr hyn rydym ni’n ei ddysgu.

Byddwn ni hefyd yn defnyddio'r blog hwn i gydnabod gwaith partneriaid sy'n chwarae eu rhan i sicrhau bod bwyd yn ddiogel ac yn cyd-fynd â'r hyn sydd ar y label.

Gallwch danysgrifio i gael diweddariadau e-bost pryd bynnag y bydd y blog hwn yn cael ei ddiweddaru.

Cymerwch gip hefyd ar ein canllawiau ar sylwadau a chymedroli ein blog.