Skip to main content

https://food.blog.gov.uk/2021/12/13/a-christmas-message-from-fsa-chair-susan-jebb-and-ceo-emily-miles/

A Christmas message from FSA Chair Susan Jebb and CEO Emily Miles

Posted by: and , Posted on: - Categories: People

Merry Christmas

Cymraeg

Warm greetings to you from us, the FSA Board, and all our colleagues at the FSA.

 

It has been another challenging year for everyone working in the food system. We’ve continued to deal with the impact of COVID-19 while adapting to life outside the EU. At the FSA we are grateful for your cooperation and interest in our work to uphold food standards.

Next year the Food Standards Agency, with Food Standards Scotland, will publish our first annual report on food standards assessing the state of the nation’s plate.

We will also launch an updated strategy for the FSA. Our priority will continue to be to keep food safe and maintain trust in our food system. But we will also consider how the FSA can contribute its insights and skills as government looks to step up its action to achieve a healthier and more sustainable food system

We look forward to working with you in 2022 towards our goal of food we can trust.

We wish you and your loved ones a happy Christmas and an enjoyable festive season.

Neges y Nadolig gan Gadeirydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd, Susan Jebb, a'r Prif Swyddog Gweithredol, Emily Miles

Cyfarchion cynnes i chi oll oddi wrthyn ni, Bwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB), a’n holl gydweithwyr yn yr ASB.

 

Mae wedi bod yn flwyddyn heriol arall i bawb sy'n gweithio yn y system fwyd. Rydym wedi parhau i ddelio ag effaith COVID-19 wrth addasu i fywyd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd. Yn yr ASB, rydym yn ddiolchgar am eich cydweithrediad a'ch diddordeb yn ein gwaith i gynnal safonau bwyd.

Y flwyddyn nesaf bydd yr ASB, ynghyd â Safonau Bwyd yr Alban, yn cyhoeddi ein hadroddiad blynyddol cyntaf ar safonau bwyd sy'n asesu cyflwr y bwyd ar blât y genedl.

Byddwn hefyd yn lansio strategaeth ddiweddaredig ar gyfer yr ASB. Ein blaenoriaeth fydd parhau i gadw bwyd yn ddiogel a chynnal ymddiriedaeth yn ein system fwyd. Ond byddwn ni hefyd yn ystyried sut y gall yr ASB gyfrannu ei chanfyddiadau a'i sgiliau wrth i'r llywodraeth geisio dwysáu ei gweithredu i sicrhau system fwyd iachach a mwy cynaliadwy.

Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda chi yn 2022 tuag at ein nod o sicrhau bwyd y gallwn ymddiried ynddo.

Dyma ddymuno Nadolig Llawen iawn i chi a’ch teulu, gan obeithio y byddwch yn mwynhau tymor yr ŵyl.

Sharing and comments

Share this page

Leave a comment

We only ask for your email address so we know you're a real person

By submitting a comment you understand it may be published on this public website. Please read our privacy notice to see how the GOV.UK blogging platform handles your information.